Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen wordt door het Ministerie van Financiën aangemerkt als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn donaties aftrekbaar voor de belastingen.
Het RSIN Nummer is: 815712510.

U kunt dit zelf hier nazoeken.

Statutaire doelstellingen:

  • Het in de Gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu
  • Het in de Gemeente Renkum behouden van het voor de zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter en alles wat daar in de ruimste zin mee verband houdt

Vijf Dorpen behartigt dus belangen die zelf geen stem hebben:

  • de natuur
  • het cultuurlandschap

  • het woon- en leefmilieu, inclusief het eigen karakter van de zes Renkumse dorpen


In
het bijgaande (concept) visiedocument beschrijft Vijf Dorpen deze drie belangen, alsmede haar eigen visie op ruimtelijke ordening, handhaving en samenwerking. Dit visiedocument vormt het uitgangspunt voor de werkzaamheden van de vereniging.

NB: dit conceptdocument staat ter vaststelling geagendeerd voor de komende jaarvergadering op 11 mei 2022.