Op deze pagina doen wij verslag van onze recente of geplande activiteiten.

Zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Valkenburglaan 1 Oosterbeek

De vereniging zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente Renkum. Dat doet ze door ruimtelijke plannen en het beheer van de groene ruimte nauwgezet te volgen en waar nodig proberen bij te sturen.

Gedurende de afgelopen periode hebben verschillende bewoners van de gemeente ons gewezen op de in hun ogen buitenproportionele ontwikkelingen rond de manege op de Valkenburglaan 1 te Oosterbeek. Deze is gevestigd op het voormalige landgoed de Sonnenberg, en grenst aan het Natura 2000 gebied de Bilderbergbossen. Onderzoek leverde op dat er allerlei bouwwerkzaamheden plaatsvonden en bomen werden gekapt, waarvoor alleen in een beperkt aantal gevallen een omgevingsvergunning was verleend.

Eind mei heeft de gemeente Renkum het Ontwerpbestemmingsplan Valkenburglaan 1 ter inzage gelegd. Samen met een buurtbewoner heeft de Vereniging een zienswijze opgesteld waarin onze bezwaren tegen dit bestemmingsplan worden uiteen gezet.
Hier kunt u de zienswijze lezen.

 

 

Steenoven ruïnes in de Jufferswaard

De steenovens en de bijgebouwen in de Jufferswaard vertegenwoordigen een belangrijk cultureel erfgoed van Renkum. Steenovens in de uiterwaarden worden als karakteristiek voor het rivierengebied van de provincie Gelderland beschouwd, hetgeen wordt erkend door de provinciale autoriteiten.

Het Historisch Genootschap Redichem heeft het initiatief genomen om in 2017 Open Monumenten Dagen te organiseren (op 9 en 10 september), met als hoofddoel dat de bevolking van Renkum en Heelsum en overige wandelaars ook in de toekomst kunnen blijven genieten van de steenovenruïne met behoud van de natuurwaarden van de Jufferswaard.

De vereniging heeft plaatsgenomen in het Renkums Comité Open Monumentendagen Steenoven Jufferswaard. Het comité is eind 2016 van start gegaan en is sindsdien volop bezig met de organisatie van de Open monumentendagen.

Voor meer info volgt u deze link naar de open monumentendagen 2017.

Bomenverordening

Nadat de nieuwe bomenverordening in het najaar 2016 door de gemeenteraad was aangenomen, is deze in februari 2017 in werking getreden. Het proces van ‘vernieuwen’ van de verordening heeft daarmee bijna vijf jaar geduurd. Overigens is de nieuwe lijst van waardevolle bomen pas in juni 2017 vastgesteld.
Een korte samenvatting van de geschiedenis. In oktober 2012 besloot de gemeenteraad de bomenverordening af te schaffen. Mede vanwege het krachtige verzet van de vereniging tegen deze beslissing werd er aan toegevoegd dat de afschaffing pas in werking zou treden na een volledige herziening van de sterk verouderde lijst van monumentale bomen. In het voorjaar van 2013 diende de vereniging, na een proces van inwoner participatie, bij de gemeente een lijst in met een flink aantal nieuwe monumentale bomen in. Er volgde echter geen overeenstemming met de gemeente over de definitieve lijst, waarna het proces stil kwam te liggen. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 besloot het nieuwe college het besluit uit 2012 te ‘heroverwegen’. Dat heroverwegen duurde enige tijd maar leidde uiteindelijk tot het aannemen van de nieuwe bomenverordening. Overigens is de nieuwe lijst van 432 ‘waardevolle’ bomen (de nieuwe naam voor monumentale bomen) pas in juni 2017 vastgesteld. In de tussenperiode hebben deze bomen wel ‘voorbereidingsbescherming’ genoten.

De vereniging had liever gezien dat de oude bomenverordening van kracht was gebleven, maar is toch wel tevreden dat zij het geheel afschaffen van de verordening heeft weten te voorkomen.

 

 

Industriële ontwikkelingen bij de voormalige steenfabriek bij kasteel Doorwerth

In september 2016 werd een gedoogvergunning verleend voor het opslaan en verwerken van grote hoeveelheden ‘schoon’ hout en bermgras in de uiterwaarden bij het kasteel. Het bermgras komt voornamelijk van Rijkswaterstaat dat op zoek was naar mogelijkheden voor grootschalige en meer ‘duurzame’ verwerking van dit gras.

De vereniging ontving steeds meer klachten over de visuele vervuiling en de overlast door zware vrachtauto’s op de Fonteinallee. Onderzoek leverde op dat het er naar uitziet dat het moeilijk zal zijn deze ontwikkelingen tegen te gaan. Dit ondanks het feit dat in het Landschaps Basis Plan staat dat in dit gebied dergelijke activiteiten niet thuishoren.
De vereniging streeft ernaar dat in de omgevingsvergunning maatregelen ter vermindering van de visuele vervuiling worden opgenomen en dat het vrachtverkeer aan strikte regels wordt gebonden om onveilige situaties te voorkomen. Aangezien de Fonteinallee onderdeel vormt van het beoogde snelfietspad Arnhem – Wageningen, is strikte regulering van het verkeer van groot belang.
De bewonersvereniging Kievitsdel houdt zich actief bezig met de verkeersproblematiek.

Bosbeleidsplan

Het bosbeleidsplan beschrijft de beheerdoelstellingen en de globale uitvoering van het bosbeheer van de gemeentelijke bossen. Het laatste plan is in 2013 verlopen, maar aangezien de gemeente toen van plan was het beheer van haar bossen van de hand te doen, had vernieuwing van het plan op dat moment geen prioriteit.

Inmiddels is besloten dat de gemeente haar bossen toch in eigen beheer houdt en in 2016 is het proces gestart tot vernieuwing van het plan. Er hebben een tweetal ‘inwonerraadplegingen’ plaatsgevonden waarvan veel mensen gebruik hebben gemaakt en waaraan de vereniging actief heeft bijgedragen.

In maart 2017 is de vereniging door de gemeente gevraagd het conceptplan te beoordelen. Een opvallende beleidswijziging is dat de beheerfocus zal overgaan van geïntegreerd bosbeheer naar bosverjonging. De vereniging vindt dat een goede ontwikkeling maar maakte zich zorgen over een aantal aspecten van de uitvoering van dit nieuwe beleid. Dit is in het voorjaar van 2017 besproken met de wethouder verantwoordelijk voor ‘groen’. De verwachting is dat het plan in het najaar van 2017 door de gemeenteraad zal worden behandeld.

 

 

Overleg met het Waterschap

Vanaf 2014 heeft de vereniging jaarlijks enkele keren overleg met het waterschap Vallei & Veluwe.
Door elkaar regelmatig te spreken worden we vroegtijdig op de hoogte gebracht van plannen en ontwikkelingen ten aanzien van met name de Heelsumse en Renkumse beek, waardoor we al in een vroeg stadium kunnen bijdragen aan deze plannen.
De Bekenstichting doet sinds 2015 ook mee aan deze overleggen. In 2016 is door het Waterschap het project ‘Terugdringen verdroging Renkumse beek’ gestart. Binnen dit project wordt er niet alleen gekeken naar de watervoerendheid van de beken, maar ook naar manieren hoe de ecologische potenties in en langs de beken kunnen worden versterkt.
Door delen van de Molenbeek te belemen zal het weglekken van beekwater naar de ondergrond worden voorkomen. Verder kunnen door het aanbrengen van obstakels in de beek de stroomsnelheden worden vergroot of verkleind, waardoor deze gedeelten geschikt worden voor meer waterorganismen.
Voor het Heelsumse beekdal wordt een gebiedsvisie ontwikkeld.
Hier is de gemeente Renkum de trekker van het project en het Waterschap een partner. Binnen dit project wordt niet alleen gekeken naar de beken, maar ook naar de inrichting van het complete beekdal. Daarin zullen ook archeologie en cultuurhistorie een belangrijke plek innemen.

Verkoop promotie-artikelen

Eveneens in 2016 is in een bescheiden opzet de verkoop gestart van promotie-artikelen. Het doel daarbij is d.m.v. een klein budget met deze artikelen een bijdrage te leveren aan de naamsbekendheid van de vereniging. De start van de verkoop vond in mei van dat jaar plaats tijdens de Zompmarkt. Inmiddels zijn er door de vereniging een vijftal artikelen in de handel gebracht waaronder een mok met afbeelding van de Westerbouwing en het pontje dat de verbinding onderhoudt tussen Heveadorp en Driel.

De opbrengst van de mokkenverkoop wordt op een 50/50 basis gedeeld met de Stichting Drielse Veer die met vrijwilligers de veerpont bedient. Zij regelen ook de verkoop aan boord van deze mokken. Met dit project ondersteunt de vereniging de exploitatie van het pontje dat een wezenlijke bijdrage vormt aan de beleving van ons landschap. (zie www.drielseveer.nl)

De promotieartikelen zijn verkrijgbaar bij de stand van de vereniging. Nadere informatie volgt in het 3e kwartaal 2018 over de locaties.