Beleidsrapporten van de gemeente Renkum staan vaak vol lovende woorden over de natuur, het landschap en de cultuurhistorische waarden van onze zes dorpen. Dat schoons dient behouden te blijven, zo niet te worden versterkt!

De gemeente praktiseert echter niet wat ze predikt, dat ervaren wij al jaren. Vaak wordt er alles aan gedaan om maar tegemoet te komen aan de wensen van projectontwikkelaars en andere bovenbazen. Het algemeen belang heeft het nakijken.

Wij willen daarom dat de gemeenteraad ingrijpt. Op 3 september 2019 hebben we bij de raadsleden ons beklag gedaan over het gemeentelijke RO-beleid. Dat gebeurde aan de hand van een concreet voorbeeld: het nieuwbouwproject aan de Geelkerkenkamp in Oosterbeek. Incidenteel hebben we er ook andere voorbeelden erbij gehaald, zoals de gang van zaken bij Valkenburglaan (de manege/kantine).
We klagen echter niet alleen: met vijf aanbevelingen aan de raad hoopt de vereniging op beterschap.

Hier leest u onze voordracht tijdens de raadsontmoeting van 3 september.

Gemeente draagt college op onderzoek in te stellen
Naar aanleiding van deze klacht van Vijf dorpen over het ruimtelijke ordeningsbeleid van de gemeente heeft de gemeenteraad een motie aangenomen. Daarin wordt het college opgedragen een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de wijze waarop in RO-projecten draagvlak onder bewoners wordt geworven.

Het boeiende raadsdebat over de motie is terug te vinden onder punt 12a van het videoverslag.

Zie ook het nieuws hieromtrent van Omroep Gelderland.