Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen wordt door het Ministerie van Financiën aangemerkt als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn donaties aftrekbaar voor de belastingen.
Het RSIN Nummer is: 815712510.

U kunt dit zelf hier nazoeken.

De statutaire doelstelling van Vijf Dorpen luidt:

  • Het in de Gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu
  • Het in de Gemeente Renkum behouden van het voor de zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter en alles wat daar in de ruimste zin mee verband houdt

Vijf Dorpen behartigt belangen die zelf geen stem hebben. In een overkoepelend visiedocument beschrijft Vijf Dorpen deze belangen, alsmede haar visie op ruimtelijke ordening, handhaving en samenwerking. Dit visiedocument vormt het uitgangspunt voor de werkzaamheden van de vereniging.
Samenvattend gaat het om:

1. de natuur
De gemeente Renkum is gezegend met een bijzondere natuurlijke rijkdom. Het zeer gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige stuwwal- en rivierlandschap op de grens tussen Veluwe en Rijn is een waardevol bezit. Evenwichtig en duurzaam landschapsbeheer en natuurbeheer dienen volgens Vijf Dorpen het
uitgangspunt te zijn. Nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente dienen in balans te zijn met de natuurwaarden en mogen het unieke karakter van de Renkumse natuur niet schaden.

2. het cultuurlandschap
De Renkumse gemeenschap blijft zich ontwikkelen, en daarmee ook het cultuurlandschap. Vijf Dorpen vindt dat hedendaagse ontwikkelingen zoveel mogelijk moeten aansluiten bij wat er al is. De geschiedenis moet niet worden weggevaagd door het heden. Vijf Dorpen werkt bij gelegenheid samen
met organisaties als Erfgoedvereniging Heemschut, de Stichting Heemkunde Renkum en het Historisch Genootschap Redichem om de waardevolle herinneringen aan het verleden te beschermen.

3. het woon- en leefmilieu
In een groene gemeente is het prettig wonen. Vijf Dorpen wil dat graag zo houden; niet alleen voor de mensen, maar ook voor flora en fauna.
De zes Renkumse dorpen verschillen onderling in diverse opzichten. Maar alle zes zijn het echte dorpen, gelegen in een prachtige omgeving. Vijf Dorpen zet zich in voor het behoud van deze zes eigen karakters.

4. Ruimtelijke ordening, handhaving en samenwerking
Vijf Dorpen vindt dat bovengenoemde drie belangen het uitgangspunt moeten vormen voor de ruimtelijke ordening in de gemeente. De ruimtelijke ordening dient dus plaats te vinden met respect voor de natuur, het cultuurlandschap, en het woon- en leefmilieu van elk van de dorpen.