De Vereniging Vijf dorpen in ’t Groen (5D) is blij met het rapport Ruimte in Participatie van de Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum. Het onderzoek van de commissie is uitgevoerd naar aanleiding van klachten van 5D over de gang van zaken rondom RO-projecten; specifiek de gang van zaken rondom het plan Geelkerkenkamp 18a-20. Uit het rapport maakt de vereniging op dat haar zorgen over de RO-processen binnen de gemeente voor in elk geval een aanzienlijk deel terecht zijn gebleken.

Het doel van 5D is het beschermen van het natuurschoon en het dorpskarakter van de gemeente Renkum. De ruimtelijke ordening in de gemeente is daarop rechtstreeks van invloed. Hierom hecht de vereniging zo sterk aan een evenwichtig, transparant en samenwerkingsgericht RO-beleid. Uit het rapport komt naar voren waaraan het in het verleden heeft geschort als het om draagvlak, participatie en transparantie gaat. De aanbevelingen die de commissie hierover heeft gedaan kan de vereniging van harte onderschrijven.

De vereniging is ook verheugd met de reactie van het college van B&W op het rapport. Daaruit spreekt de wil tot structurele verbetering. Ook de reactie van de gemeenteraad geeft de vereniging het vertrouwen dat toekomstige RO-projecten meer vanuit gezamenlijkheid, en minder vanuit tegenstellingen zullen worden benaderd.

5D wil de belangen van natuur, landschap en leefmilieu graag behartigen als deelnemer aan transparante en participatieve processen rondom toekomstige RO-projecten. Daarnaast is de vereniging uiteraard ook gaarne bereid om mee te denken over hoe dergelijke processen het beste kunnen worden ingericht.

Brief van 5D aan het College en de Raad
5D heeft een brief gestuurd aan het College en de Raad waarin de vereniging het voorgaande nader toelicht. Enkele punten waarvoor 5D specifiek aandacht wil vragen zijn de volgende:

Gerichtheid op legalisering
Volgens de Rekenkamercommissie is de gemeente te veel gericht op legalisering van illegale activiteiten. Het standpunt van 5D over legalisering is duidelijk: dit is een beloning voor slecht gedrag. 5D meent dan ook dat de gemeente deze grondhouding ten opzichte van legalisering dient te heroverwegen.

Handhaving
De Rekenkamercommissie heeft niet naar handhaving gekeken. Maar dit ligt wel in het verlengde van het vorige punt. Voorkomen is beter dan genezen, dus dient de gemeente zoveel mogelijk te voorkomen dat zij in de positie wordt gebracht dat zij legalisering moet overwegen. Anders gezegd: 5D meent dat de gemeente de bestaande bestemmingsplannen veel stringenter moet handhaven.

Serieuze aandacht voor de handhaving van de regels komt de rechtszekerheid van de inwoners van Renkum ten goede. Maar het draagt ook bij aan het gezag en de geloofwaardigheid van de gemeente als hoeder van het algemeen belang. Een betrouwbare overheid handhaaft wet- en regelgeving, en laat zich niet voor voldongen feiten plaatsen.

Hier leest u de volledige reactie van de Vereniging op het rapport van de Rekenkamercommissie.