Smurfit Kappa Parenco

Smurfit Kappa Parenco2024-04-22T20:28:05+01:00

Alle berichten over Smurfit Kappa Parenco

Parenco Propaganda

Maar al te vaak maakt Parenco een prachtig verhaal van zaken waar een luchtje aan zit…

Parenco  Propaganda Werkelijkheid
We onttrekken grondwater op een diepte tussen de 90 en 100 meter. Daar liggen verschillende dichte kleilagen boven. Om die reden heeft het watergebruik een beperkte invloed op het grondwaterpeil in Parenco’s directe omgeving. Bron Drogredenering van SKP, want elke kuub die wordt onttrokken moet aan het maaiveld volledig worden gecompenseerd. Diep winnen betekent alleen maar dat de verlaging van de grondwaterstand zich over een groter gebied uitstrekt. Verlaging grondwaterstand door SKP is door Tauw (2009) berekend, zie het figuur hier boven: een flinke stijging als er geen water meer wordt onttrokken door Parenco. Bron: Tauw, 2009 en X
De conclusie van de Expertgroep is duidelijk: eventuele gezondheidsproblemen, anders dan geurhinder en bijbehorende gezondheidseffecten, zijn niet te relateren aan SK Parenco. Bron GGD rapport: “stank Parenco is onwenselijk voor de gezondheidBron 
Voor alle milieuaspecten van de MER is uitgebreid en gedetailleerd onderzoek gedaan door externe, onafhankelijke specialisten. Dit heeft geresulteerd in zeer veel informatie die is onderzocht, gemeten, geanalyseerd, beoordeeld, vergeleken en vastgelegd. Door de Commissie m.e.r. wordt onderkend dat er veel werk is verricht en veel informatie is opgeleverd. Bron MER commissie: “De navolgbaarheid van het rapport is onvoldoende voor een goed en volledig begrip van de milieugevolgen. Het is een omvangrijk rapport maar heldere overzichten, kaarten en eenduidige gegevens ontbreken. Hierdoor is het niet mogelijk om de conclusies over de milieueffecten en de gevolgen voor de leefomgeving te kunnen volgen” Bron
De Commissie concludeert dat het hoofdrapport op een aantal punten nog verduidelijkt dient te worden. Dit betreft vooral de leesbaarheid en de duiding van de uitkomsten. De hoofdconclusies van de verschillende deelonderzoeken, worden door de Commissie voor vrijwel alle milieuaspecten niet in twijfel getrokken. (Bron als hierboven) MER commissie: “Het hoofdrapport vat de verschillende onderzoeken samen. Dit is echter onvoldoende logisch, navolgbaar en begrijpelijk gedaan. Zo ontbreekt in het hoofdrapport informatie die essentieel is om de beoordeling van en de conclusies over de milieueffecten en gevolgen voor de leefomgeving te kunnen volgen”. (Bron als hierboven)
Wij zijn ervan overtuigd dat de externe specialisten op de juiste manier hebben vastgesteld dat er in de afgelopen jaren een grote verlaging heeft plaatsgevonden van de geurbelasting. De commissie onderschrijft dit. (Bron als hierboven) MER commissie: “De effecten op geurhinder zijn niet eenduidig beschreven. Er is geen eenduidige beschrijving van de feitelijke, actuele, situatie en er ontbreekt een duidelijke conclusie over het effect van Alternatief 2 ten opzichte van de actuele beleving in Renkum. Het is ook niet duidelijk hoe groot het verschil is tussen de referentiesituatie en de alternatieven en wat het verschil is in de mate van overschrijding van de richt- en grenswaarde. Er ontbreekt informatie over de hinderlijkheid van de geuren. Er zijn naast dit onderzoek voor het MER door verschillende partijen geuronderzoeken gedaan. De gegevens zijn niet in lijn met elkaar. Een discussie hierover mist in het MER.  Beide alternatieven scoren nu zeer positief. Deze score klopt feitelijk niet.” (Bron: als hierboven)

Bron: parenco duurzaamheidsambitie

bron: emissieregistraties.nl en milieujaarverslagen. Eindelijk weer terug op het niveau van 2015!

22 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Parenco Propaganda

Vijf Dorpen in ’t Groen bij De Hofbar

Op dinsdag 9 april 2024 behandelde het programma De Hofbar het feit dat een fabriek als Parenco na 30 jaar nog steeds grondwater bij zijn processen gebruikt in plaats van Rijnwater. Flip Witte en Mariska Hulsewé van Vijf Dorpen in ’t Groen zijn te gast, samen met o.a. Ruud Schaafsma van de IVN.

Kijk hier de uitzending

9 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Vijf Dorpen in ’t Groen bij De Hofbar

Reactie Vijf Dorpen in ’t Groen op interview John Bartels

Op 3 april gaf John Bartels in een artikel in Rijn en Veluwe aan dat hij de kritiek op Parenco zat is, en komt op voor de fabriek. Flip Witte reageert in de Rijn en Veluwe op dit bericht.

Hieronder de integrale tekst:

Is het vertrouwen van John Bartels in Parenco terecht?

4 april 2024

John Bartels is de kritiek op Parenco zat, zo laat hij weten in Rijn & Veluwe van 3 april. Het siert hem dat hij zich zo betrokken voelt bij de fabriek. Van dit raadslid verwachten wij echter ook dat hij volop begrip toont voor de geuroverlast die de fabriek veroorzaakt. Die overlast is gezondheidskundig onwenselijk tot op een afstand van 1 kilometer, toonde een recent GGD-onderzoek aan. Ook menen we dat dhr. Bartels de belofte van de fabriek om water te gaan besparen te makkelijk voor zoete koek aanneemt. Parenco heeft een vergunning voor het jaarlijks onttrekken van 5,7 miljard liter van het schoonste grondwater ter wereld. Dat is evenveel als 130-duizend mensen jaarlijks aan leidingwater gebruiken. Al meer dan 40 jaar wordt tegen deze verkwisting geprotesteerd, tot nu toe zonder succes. Verkwisting is het, want de fabriek kan best overstappen op het gebruik van water uit de Nederrijn.

Het vergunningstelsel van Parenco wordt herzien en daarvoor is een milieueffectrapportage (mer) geschreven, bestaande uit een groot aantal dikke rapporten. Vijf Dorpen heeft in haar uitgebreide zienswijze laten weten het onderzoek ver beneden de maat te vinden. Zo zijn de gevolgen van de grondwaterwinning berekend met een computermodel dat daar helemaal niet geschikt voor is en dat de effecten op de Renkumse beek veel te klein inschat. De kritiek van Vijf Dorpen komt overeen met de kritiek van de onafhankelijke mer-commissie, die zich (in nette bewoordingen) vernietigend heeft uitgelaten over de rapportage. De bewering van dhr. Bartels dat de provincie de ontwikkelingen ophoudt is ongefundeerd. Wij zijn juist blij dat de provincie zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving en daarbij grote zorgvuldigheid betracht in het belang van mens, milieu én bedrijf.

De beloften van de Parenco vinden we als vereniging prachtig, maar zo lang het daarbij blijft kan het geen kwaad druk te blijven uitoefenen. De heer Bartels, die bekend staat om zijn immer kritische houding, zal dat als democraat vast begrijpen.

Flip Witte, voorzitter vereniging Vijf Dorpen in ‘t Groen

1 april 2024|Reacties uitgeschakeld voor Reactie Vijf Dorpen in ’t Groen op interview John Bartels

Zienswijze MER Parenco ingediend

Vijf Dorpen in ’t Groen en Mooi Wageningen hebben kennisgenomen van de door Smurfit Kappa Parenco bij de provincie ingediende MER. Wij hebben wederom alle stukken zelf grondig bestudeerd en deels ook laten bestuderen door deskundigen. In algemene zin valt het ons op dat er nog steeds slechte of geen nulmetingen zijn gedaan. Daarmee wordt het beoordelen en ook achteraf toetsen van de aannames van de besparingen en reducties op allerlei vlakken schier onmogelijk, zelfs, en misschien wel juist vooral bij onze deskundigen. Het valt ons ook op dat dezelfde zaken wel op andere wijze zijn opgeschreven. Dat leverde vooral veel leeswerk op.

Het ontbreekt aan een duidelijk overzicht waarin alle milieuaspecten van de huidige situatie en hun onderlinge samenhang zijn weergegeven. De vergunde situatie wordt vaak als uitgangspunt gekozen en er wordt weinig rekening gehouden met de BBT en de BREF, vooral in relatie tot een gewenste situatie en verscherpte standaarden in de toekomst. Het lijkt er nog steeds op dat SKP niet op alle onderdelen heeft voldaan aan wat de commissie-m.e.r. naar aanleiding van het document “Reikwijdte en Detailniveau” en de eerste versie van de MER heeft aangegeven als wenselijk onderzoek voor deze fabriekslocatie.

Wij zien onvoldoende samenhang tussen de verschillende documenten in de MER. Door de slechte vergelijkbaarheid ten gevolge van steeds weer andere gekozen uitgangspunten (jaartallen, metingen, eerdere onderzoeksrapporten) lijkt het erop dat deelonderzoeken op afwijkende uitkomsten en conclusies komen. Ook de verwijzingen naar deelonderzoeken (die dat over en weer doen) maakt het beoordelen er niet eenvoudiger op. Het is onduidelijk waarom bepaalde BBT- of BBT+-maatregelen alleen in bepaalde varianten zouden kunnen worden uitgevoerd.

Op ons komt deze MER over als een opsomming van zaken die toch gedaan moesten worden voor de fabriek maar net zo goed zonder ombouw gedaan zouden kunnen worden. Heat recovery en energiebesparing kun je altijd doen, niet per se als verbetering van het proces, maar ook omdat je dat verplicht bent aan je omgeving—zeker als er een dorp en een Natura 2000 gebied zo dichtbij liggen.

In diezelfde natuuromgeving gaat de N225 worden aangepast met onderdoorgangen en wordt de dijk doorgestoken om ruimte voor de rivier te maken. Wij maken ons ernstige zorgen over de kwaliteit van dit rivierwater als dat benedenstrooms van SK Parenco het Renkums Beekdal instroomt. Het bevoegde gezag voor de lozingen van SK Parenco op de rivier is Rijkswaterstaat. Het is jammer dat het traject voor de vergunning die zij afgeven wel gelijktijdig loopt met het traject richting de aanvraag van een revisievergunning, maar niet in samenhang daarmee. Wij beschouwen het ontbreken van een document over de lozingen op en de onttrekkingen uit de rivier als een omissie in de MER.

De hele zienswijze leest u hier: 240220SKP mer feb 24 def.

21 februari 2024|Reacties uitgeschakeld voor Zienswijze MER Parenco ingediend

Vijf dorpen in ’t groen in dagblad Trouw

Michiel Moerdijk, Mariska Hulsewé, Hermine van den Bergh en Max Haan zijn onlangs geïnterviewd voor dagblad Trouw.

Voor abonnees van Trouw is het artikel hier te lezen.

20 december 2023|Reacties uitgeschakeld voor Vijf dorpen in ’t groen in dagblad Trouw

Overlast Parenco in podcast Grondtonen over Renkums beekdal

Vijf dorpen bemoeit zich de laatste jaren zeer intensief met de overlast van Smurfit Kappa Parenco in Renkum. Nu is er een podcast verschenen over de Renkumse beek. Daarin ook wordt gesproken over deze papier- en kartonfabriek. In een fragment worden twee leden van de groep Bewoners Overlast Parenco geïnterviewd. Deze BOP is dit jaar formeel ondergebracht bij Vijf dorpen.
In een andere uitzending hoort u een fragment waarin verantwoordelijk wethouder Joa Maouche zijn zorgen uit over de fabriek.

Grondtonen Bea en Folchert van Dijken – omwonenden van SK Parenco

Grondtonen met interview met Flip Witte

Grondtonen met Joa Maouche over SKParenco

22 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Overlast Parenco in podcast Grondtonen over Renkums beekdal
Ga naar de bovenkant