Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam “Vijf Dorpen in ’t Groen”.
Zij is gevestigd in de gemeente Renkum.

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering gehouden in Hotel de Bilderberg op 5 juni 1973.

Doel

Artikel 2

Het doel van de vereniging is:
– het in de gemeente Renkum behouden, resp. bevorderen van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu;
– het in de gemeente Renkum behouden van het voor de zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter en alles wat daar in de ruimste zin mee verband houdt.

 

Artikel 3

De vereniging tracht haar doelstellingen te bereiken door:
– het wekken van belangstelling voor haar doelstellingen bij de bewoners en instellingen van de gemeente Renkum.
– het kenbaar maken van de opvattingen van de vereniging aan overheden, particulieren en andere instanties.
– het leggen en onderhouden van contacten met instellingen die gelijkgerichte doelstellingen hebben.
– het geven van voorlichting door middel van pers en andere contactmedia.
– het voeren van acties.
– alle andere wettige middelen.

Duur

Artikel 4

De vereniging is opgericht op l maart 1973 voor de tijd van 29 jaar en zal dus eindigen per l maart 2002 behoudens eventuele verlenging. Gelet op het bepaalde in artikel IV van de Wet van 29 juni 1994 tot invoering van de mogelijkheid tot ontbinding van rechtspersonen Stb 1994, 506 wordt de vereniging geacht voor onbepaalde tijd te zijn opgericht.
Dit brengt mee dat de vereniging per l maart 2002 niet heeft opgehouden te bestaan.

Lidmaatschap

Artikel 5

De vereniging bestaat uit leden en donateurs.

 

Artikel 6

1. Leden zijn ingeschreven inwoners van de gemeente Renkum die zich als lid van de vereniging hebben aangemeld, als zodanig zijn toegelaten en die tenminste de minimum contributie betalen. Het bestuur kan de toelating als lid weigeren, waarvan beroep mogelijk is op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

2. Door toetreding verplichten de leden zich de doelstellingen van de vereniging te bevorderen.

Artikel 7

Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen of instellingen, die de vereniging door betaling van tenminste de vastgestelde minimumdonatie steunen.

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden, verhuizing naar buiten de gemeente Renkum en door royement.
Het donateurschap eindigt door opzegging, overlijden, ontbinding van de rechtspersoon of instelling en door royement.

Opzegging van het lidmaatschap en donateurschap kan slechts schriftelijk geschieden tenminste l maand voor de beëindiging van het verenigingsjaar. Bij latere opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgend verenigingsjaar.
Royement geschiedt door het bestuur bij niet-betaling van contributie of donatie, of in andere gevallen bij besluit van de ledenvergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

Vergadering en stemrecht

Artikel 9

Alle leden en donateurs hebben recht van toegang tot de algemene ledenvergadering.
De leden hebben het recht aldaar het woord te voeren en te stemmen.
Donateurs hebben geen stemrecht en hebben het recht het woord te voeren als de voorzitter van de vergadering hun dit recht verleent. Tenzij in de statuten anders vermeld worden alle besluiten genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Geldmiddelen

Artikel 10

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. het eigen vermogen van de vereniging en de opbrengst daarvan
b. de contributies van de leden
c. de donaties van de donateurs
d. giften, schenkingen, legaten en erfenissen
e. subsidies
f. andere inkomsten

Bestuur

Artikel 11

De algemene vergadering van leden komt alle bevoegdheden toe welke niet volgens deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn toegekend.

 

Artikel 12

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste 5 en ten hoogste 11 leden. Het aantal leden van het bestuur wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering onder inachtneming van het bepaalde bij de vorige zin.
Indien het aantal bestuursleden minder bedraagt dan het vastgestelde minimum blijft het bestuur bevoegd tot de eerstvolgende ledenvergadering.

2. Bestuurslid zijn leden van de vereniging, die door de algemene vergadering tot bestuurslid zijn gekozen.

3. Twee bestuursleden treden jaarlijks af volgens een door het bestuur gemaakt rooster. Aftredenden zijn terstond herkiesbaar

 

Artikel 13

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en gewone bestuursleden. De voorzitter wordt aangewezen door de ledenvergadering. De vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door het bestuur uit hun midden gekozen. Combinatie van twee van de genoemde functies in één persoon is mogelijk. Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden, bedanken, periodiek aftreden, beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging of door het besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met 2/3 meerderheid der uitgebrachte stemmen, terwijl ter vergadering tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 

Artikel 14

Het bestuur geeft leiding aan de werkzaamheden van de vereniging en beheert en beschikt over de geldmiddelen en andere eigendommen van de vereniging.

De voorzitter – en bij diens afwezigheid of ontstentenis de vice-voorzitter- tezamen met de secretaris of de penningmeester, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. De penningmeester is bevoegd kwijting te geven voor geldbedragen. Voor het beschikken over saldi bij banken of de postgiro is de handtekening van de penningmeester voldoende.

Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering, waarin tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn.

Ledenvergaderingen

Artikel 15

Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en wel uiterlijk in de maand november. De algemene ledenvergadering stelt de minimumcontributie van de leden en de minimumdonatie van de donateurs vast voor het volgend verenigingsjaar.
Het bestuur doet hiervoor een voorstel aan de hand van een door de penningmeester opgemaakte en door het bestuur aanvaarde begroting.

 

Artikel 16

Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen. Indien tenminste tien leden gezamenlijk schriftelijk aan het bestuur de bijeenroeping van een algemene ledenvergadering verzoeken, is het bestuur verplicht binnen dertig dagen een ledenvergadering te convoceren.

Huishoudelijk reglement

Artikel 17

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat nadere bepalingen kan bevatten omtrent het lidmaatschap, de contributies en donaties, de vergaderingen, de uitoefening van het stemrecht en andere onderwerpen. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke strijdig zijn met deze statuten.

Verenigingsjaar

Artikel 18

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste verenigingsjaar loopt vanaf de oprichting van de vereniging tot 31 december 1973. Jaarlijks maakt het bestuur een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar, dat aan een algemene ledenvergadering wordt uitgebracht. Dit verslag bevat mede een verslag over het vermogen, de inkomsten en de uitgaven dat wordt opgemaakt door de penningmeester.

Statutenwijziging

Artikel 19

Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan worden genomen in een algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen. Tenzij het voorstel afkomstig is van het bestuur, moet voor het aannemen van het voorstel tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig zijn. Voorstellen tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging dienen tenminste 14 dagen voor de vergadering aan alle leden te zijn medegedeeld.

Liquidatie

Artikel 20

Na een besluit tot ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering anderen met de liquidatie heeft belast Gedurende de liquidatie blijven de statuten voor zover mogelijk van kracht. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk overeen komt met het doel van de vereniging.