Vijf Dorpen in ’t Groen en Mooi Wageningen hebben kennisgenomen van de door Smurfit Kappa Parenco bij de provincie ingediende MER. Wij hebben wederom alle stukken zelf grondig bestudeerd en deels ook laten bestuderen door deskundigen. In algemene zin valt het ons op dat er nog steeds slechte of geen nulmetingen zijn gedaan. Daarmee wordt het beoordelen en ook achteraf toetsen van de aannames van de besparingen en reducties op allerlei vlakken schier onmogelijk, zelfs, en misschien wel juist vooral bij onze deskundigen. Het valt ons ook op dat dezelfde zaken wel op andere wijze zijn opgeschreven. Dat leverde vooral veel leeswerk op.

Het ontbreekt aan een duidelijk overzicht waarin alle milieuaspecten van de huidige situatie en hun onderlinge samenhang zijn weergegeven. De vergunde situatie wordt vaak als uitgangspunt gekozen en er wordt weinig rekening gehouden met de BBT en de BREF, vooral in relatie tot een gewenste situatie en verscherpte standaarden in de toekomst. Het lijkt er nog steeds op dat SKP niet op alle onderdelen heeft voldaan aan wat de commissie-m.e.r. naar aanleiding van het document “Reikwijdte en Detailniveau” en de eerste versie van de MER heeft aangegeven als wenselijk onderzoek voor deze fabriekslocatie.

Wij zien onvoldoende samenhang tussen de verschillende documenten in de MER. Door de slechte vergelijkbaarheid ten gevolge van steeds weer andere gekozen uitgangspunten (jaartallen, metingen, eerdere onderzoeksrapporten) lijkt het erop dat deelonderzoeken op afwijkende uitkomsten en conclusies komen. Ook de verwijzingen naar deelonderzoeken (die dat over en weer doen) maakt het beoordelen er niet eenvoudiger op. Het is onduidelijk waarom bepaalde BBT- of BBT+-maatregelen alleen in bepaalde varianten zouden kunnen worden uitgevoerd.

Op ons komt deze MER over als een opsomming van zaken die toch gedaan moesten worden voor de fabriek maar net zo goed zonder ombouw gedaan zouden kunnen worden. Heat recovery en energiebesparing kun je altijd doen, niet per se als verbetering van het proces, maar ook omdat je dat verplicht bent aan je omgeving—zeker als er een dorp en een Natura 2000 gebied zo dichtbij liggen.

In diezelfde natuuromgeving gaat de N225 worden aangepast met onderdoorgangen en wordt de dijk doorgestoken om ruimte voor de rivier te maken. Wij maken ons ernstige zorgen over de kwaliteit van dit rivierwater als dat benedenstrooms van SK Parenco het Renkums Beekdal instroomt. Het bevoegde gezag voor de lozingen van SK Parenco op de rivier is Rijkswaterstaat. Het is jammer dat het traject voor de vergunning die zij afgeven wel gelijktijdig loopt met het traject richting de aanvraag van een revisievergunning, maar niet in samenhang daarmee. Wij beschouwen het ontbreken van een document over de lozingen op en de onttrekkingen uit de rivier als een omissie in de MER.

De hele zienswijze leest u hier: 240220SKP mer feb 24 def.