Smurfit Kappa Parenco heeft een MER rapport ingediend. Vijf Dorpen in ’t Groen en Mooi Wageningen hebben hiernaar gekeken om de ODRA aan te raden om nogmaals te kijken naar de MER. Dit is een tussenstap, de echte juridische ronde volgt nog. We hebben dus nog niet al ons kruit verschoten.

We hebben alle stukken zelf grondig bestudeerd en deels ook laten bestuderen door deskundigen. Wij vinden het MER-dossier rommelig opgezet en op veel onderdelen niet/onvoldoende te controleren. Het levert geen goed, compleet en overzichtelijk beeld op van de milieugevolgen van de verschillende alternatieven en hun onderlinge samenhang. In plaats van een degelijk en volgens wetenschappelijke standaarden uitgevoerd onderzoek is het een vergaarbak van gegevens, vaak van onduidelijke, niet verifieerbare of onvergelijkbare herkomst. Er zijn geen goede nulmetingen verricht. Het ontbreekt aan samenhang tussen de rapporten. Onderliggende stukken en berekeningen ontbreken. Er wordt teruggevallen op oude onderzoeken die niet c.q. onvoldoende representatief zijn. Er wordt ten onrechte vooruitgelopen op technische moeilijkheden en financiële consequenties. Tussen de regels schemert vaak de wens om het voorkeursalternatief positief te laten uitkomen. Volgens Vijf Dorpen in ’t Groen en Mooi Wageningen is de kwaliteit van deze MER onvoldoende om als vertrekpunt voor een revisievergunningstraject te kunnen dienen.

  • De zienswijze van Vijf Dorpen en Mooi Wageningen vindt u hier
  • Ons commentaar op het geohydrologisch rapport vindt u hier